Stanovisko k vyjadreniu člena VV SAZ p. Asvanyiho.

od autora: | 28. apríla 2018

         Dňa 18.3.2018 sa konalo VZ ZsAZ, kde mimo pozvaných delegátov Zs oblasti zavítali ako hostia členovia VV SAZ, priamo predseda P. Korčok a podpredseda SAZ p. Asvanyi.  Na základe informácie delegátov AC Stavbár Nitra, ktorí sa VZ zúčastnili, po vysvetlení p. M. Salvu, ktorý upozornil na naše stanovisko prečo sa v Nitre v roku 2017 neuskutočnili preteky ( čo tiež nie je pravda) a za akých podmienok budeme preteky organizovať vystúpil podpredseda SAZ p. Asványi s neuveriteľnou invektívou – cit. „ čo si vy v Nitre vyskakujete, neplatíte faktúry a za chvíľu prídete o halu (zrejme ŠH Olympia). Taktiež štadión, ktorý tvrdíte, je na cirkevných pozemkoch nie sú pozemky celkom vysporiadané. To, že ste doposiaľ o halu neprišli je vďaka mne, pretože za vás platím faktúry“ !!!  Toto dokázal zo seba dostať p. Asványi,  lož bez mihnutia oka.

       Takže zopár faktov pre delegátov VZ ZsAZ, ktorí prijali informáciu ako fakt. A taktiež ostatným členom atletického hnutia aby si utvorili obraz, kto reprezentuje atletické hnutie.

1, Atletický štadión AC Stavbár Nitra, ktorý je majetkom TJ Stavbár Nitra stojí na v celej svojej výmere na cirkevných pozemkoch vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Nitra. Ide o list vlastníctva č. 1369, ktorý sa skladá z niekoľkých parciel s ostatných a zastavaných plôch. Medzi zastavané plochy patrí aj teleso dráhy, ktoré je zakreslené v pozemkovej knihe a je si to možné pozrieť aj elektronicky cez kataster portal. TJ Stavbár Nitra má s RKC Biskupstvo Nitra uzavretú riadnu zmluvu, ktorú si plní. Ani jeden meter štvorcový prenajatej plochy nepatrí cudzej osobe ale RKC Biskupstvo Nitra.  – prvá nehorázna lož p. ASVÁNYIHO

Celá výmera prenajatých pozemkov je 43 879m2 a je výlučne majetkom RKC Biskupstvo Nitra. Ak má p. Asványi iné informácie, žiadame ich zverejniť, pretože v tom prípade by bola zmluva neplatná a mohli by sme požadovať vrátenie zaplatených prostriedkov na nájomnom, ktoré by boli platené neoprávnenej osobe.

S predstaviteľmi RKC Biskupstvo Nitra sme niekoľkokrát rokovali a verte nie je to tak. Uvedené pozemky a ich vlastníctvo sme si preverili aj na Katastrálnom úrade v Nitre.

2, Športová hala Olympia ( za ktorú údajne platí otec atletiky faktúry) je výlučným vlastníctvom TJ Stavbár Nitra. Pozemok, na ktorom stojí bol dlho v majetku taktiež RKC Biskupstvo Nitra až do doby, keď sa RKC rozhodlo pozemok darovať SZTK v Bratislave. Uvedenú darovaciu Zmluvu máme k dispozícii. Z uvedenej zmluvy vyplýva, že pozemok bol darovaný výlučne na športové  využitie. Bohužiaľ SZTK ako orgán, ktorý mal šport podporovať a svoj  majetok a majetok športových klubov postupne v rozpore so zmluvou rozpredal. Okrem pozemku pod ŠH Olympia.  Ibaže predstavitelia SZTK na čele s p. Kukumbergom, (mimochodom vtedajším predsedom dozornej rady SOV) takto hospodárili aj s inými majetkami v SR. Spôsobili úpadok SZTK, ktorému neprospeli ani prehraté súdne spory a z nich vyplývajúce finančné náhrady, na ktoré nemalo SZTK voľné zdroje. Tu sa našiel FILANTROP z Bratislavy, ktorý ochotne požičal peniaze SZTK a účelovo si vybral ako záložné právo pozemok pod ŠH OLYMPIA v Nitre?!?! Keď v roku 2015 SZTK po dlhodobom hospodárskom úpadku zaniklo, v zmysle zákona mala TJ Stavbár Nitra ako dotknutá osoba – výlučný majiteľ nehnuteľnosti zo zákona predkupné právo na pozemok. P. Kukumberg  nás vyzval s ponukou na odkúpenie, ktorá v zmysle posudku oprávneného znalca bola nadsadená (SZTK si tiež dalo urobiť posudok v BA) a prevyšovala pohľadávku FILANTROPA z BA. Za takýchto podmienok sme ponuku neprijali. Následne sme sa dozvedeli, že napriek našej zákonnej možnosti predkúpneho práva, bol pozemok darovaný členovi SZTK a to Slovenskému futbalovému zväzu?!?! Toto sme prijali ako fakt . V roku 2016 sme v Zmysle § 663a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli Zmluvu o nájme pozemku.  Zmluva je podpísaná za SFZ p. Kováčikom, prezidentom a za TJ Stavbár Nitra oboma štatutármi Ing. Danáčom a Ing. Hlavačkom.

Podľa Článku IV. Zmluvy sa TJ okrem iných ustanovení zaväzuje – cit.: „ Nájomné sa nájomca zaväzuje uhrádzať ročne vopred bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy najneskôr do 31.januára kalendárneho roka, za ktorý sa hradí nájomné a to na základe faktúry vystavenej prenajímateľom . Nájomné za kalendárny rok 2016 sa nájomca zaväzuje uhradiť do 15.júla 2016 na základe faktúry vystavenej prenajímateľom“ . Toľko citácia zo zmluvy. Na základe uvedeného článku SFZ vystavil nasledovné faktúry, ktoré boli TJ Stavbár Nitra uhradené takto – za rok 2016 – 4.7.2016, č. fa SFZ 168000263. Za rok 2017 – 30.1.2017, fa SFZ – 0017000012 a za rok 2018 1.2.2018, fa SFZ – 1218000005.  – druhá ešte nehoráznejšia lož p. ASVANYIHO

 

Pán ASVÁNYI ( filantrop a údajný otec atletiky) dôrazne vás vyzývame zverejnite všetky faktúry, ktoré ste podľa vášho tvrdenia platili za nás. Faktúry, ktoré boli vystavené na základe akého zmluvného vzťahu a na základe akej faktúry, ktorá nám bola doručená a my sme ju nezaplatili.  Ak tak neurobíte na základe vášho bohorovného vyhlásenia na VZ ZsAZ  a nezverejníte platené faktúry za TJ Stavbár Nitra, obrátime sa s požiadavkou o preverenie na Finančné riaditeľstvo SR.

 

V roku 2017 pred veľkonočnými sviatkami sme dostali informáciu, že VV SAZ na svojom zasadnutí poveril svojich členov rokovaním s Biskupským úradom v Nitre, aby nás „prinútili  robiť preteky“ VV SAZ operoval s informáciou, že TJ Stavbár nič nevlastní, všetko máme prenajaté. P. Korčokovi osobne po VZ v Banskej Bystrici predseda TJ dal k nahliadnutiu zmluvu, na základe ktorej sme jediný vlastníci atletickej dráhy v Nitre. Napriek tomu, že to z nevôľou čítal, nič to nemení na fakte, že atletická dráha a taktiež ŠH Olympia je výlučným vlastníctvom TJ Stavbár Nitra. Je našou povinnosťou sa o ňu starať a prípadne ju zanechať aj ďalším generáciám. Je až neuveriteľné, že čelný predstaviteľ SAZ takto nehorázne lživo napadne člena SAZ a druhý čelný predstaviteľ sa tomu mlčky prizerá.

Nebyť vášho vystúpenia na VZ ZsAZ p. Asványi, doteraz by nemali logiku dve návštevy v Nitre. Prvá zrejme dvoch neinformovaných pánov zo SFZ, ktorí tiež tvrdili že neplatíme faktúri. Až po preukázaní platieb na účet SFZ, boli p. Kalný a Petráš sa baviť aj inak ako úradne.

O pár mesiacov neskôr nás navštívil developer z Bratislavy s požiadavkou o odkúpenie haly, veď cit. „za pozemok neplatíte“. Aj p. Vodilkovi sme vysvetlili, že je všetko v poriadku. Ten po preukázaní platieb ani nechcel aby sme o jeho návšteve niekomu hovorili.

Odkiaľ mali títo páni takéto informácie p. Asványi? Jeden z tých dvoch pracovníkov bol vašim zamestnancom v hale Mladosť.

Vážený páni, položili ste si otázku, koľko štadiónov ste vy postavili za svoje funkčné obdobie?? Nie koľko štadiónov postavili kluby bez vašej pomoci a len ste prišli prestrihnúť pásku….

Mimochodom na VZ v Šamoríne, p.  Asványi sľúbil, že ak bude zvolený, tak do dvoch rokov postaví štadión v Bratislave. Zatiaľ v Bratislave žiadny nový štadión nestojí iba v ŠH Elán je o 5 stupňov menej ako po iné roky a od 23.12 až do 4.1. bola hala Elán zavretá. Toľko darček otca atletiky atlétom. Bratislavský a aj nitriansky atléti chodia trénovať do viedenskej haly Ferry Dusika. Reprezentanti SR, ktorí poberajú podporu na prípravu z MŠVVaŠ SR za peniaze daňových poplatníkov SR platia za halu vo Viedni aj keď ju majú doma v Bratislave. Za vášho pôsobenia dokonca štadióny zanikli a nič ste proti tomu nepodnikli. Taktiež ste ani prstom nepohli pri odmietnutí postavenia atletického štadióna v Nitre sponzorsky v hodnote 1,1 mil. eur. Atletické hnutie a atléti v Nitre mohli mať sponzorsky postavený druhý štadión v Nitre. Na základe požiadaviek predsedu ZsAZ a člena VV SAZ sa dvakrát prerábala štúdia usporiadania sektorov. Traja špičkový český futbalisti ako ambasádori projektu a ich firma vynaložila finančné prostriedky na prekreslenie štúdie. Zverejnite zápis z VV SAZ  alebo VV ZsAZ, kde ste riešili uvedený prípad. Kto navštívil predsedu NSK aby presadil uvedený projekt? Odmietli by sponzorsky postaviť atletický štadión aj v Galante, Holíči, Piešťanoch, Lučenci, Bardejove? Odmietli by zadarmo-sponzorsky kompletnú rekonštrukciu dráhy v Nových Zámkoch, Dubnici , Košiciach?

Vážený pán Asványi, namiesto nehorázneho intrigovania voči nášmu klubu by ste mal ako chlap najprv dostáť svojho slova a postaviť štadión v Bratislave. Pri deklarovanom počte 17 tis. členov SAZ, určite uznáte, že bude viac ako vyťažený.  Budú ho využívať aj deti, ktorých rodičia ani netušia, že sú registrované v SAZ. To, že vaše vystúpenie na VZ ZsAZ bolo nehorázne chrapúnske dokazuje aj vaše správanie po skončení VZ, kedy ste už mimo ostatných svedkov prišli za dvomi delegátmi AC Stavbár Nitra a chceli ste im podať ruku aby sa nehnevali. Nuž čo na to povedať.

SFZ2016SFZ2018 SFZ2017

 

Stanovisko AC Stavbár Nitra -Článok aj v MS WORD

                                                                              Výbor TJ, AC, tréneri a atléti Stavbára Nitra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *